تذييل 9

<!-- Footer -->
<footer class="site-footer">
 <div class="footer-top overlay-black-light" style="background-image:url(images/background/bg9.jpg);">
  <div class="container">
   <div class="row">
    <div class="col-md-12 col-xl-5 col-lg-4 col-sm-8 footer-col-4">
     <div class="widget">
      <h5 class="m-b30 text-white">Subscribe To Our Newsletter</h5>
      <p class="text-capitalize m-b20">لوريم إيبسوم is simply dummy text of the printing and typesetting industry has been the industry's standard dummy text ever since the..</p>
      <div class="subscribe-form m-b20">
       <form class="dzSubscribe" action="script/mailchamp.php" method="post">
        <div class="dzSubscribeMsg"></div>
        <div class="input-group">
         <input name="dzEmail" required="required" type="email" class="form-control" placeholder="Your Email"/>
         <span class="input-group-btn">
          <button name="submit" value="Submit" type="submit" class="site-button radius-xl">Subscribe</button>
         </span> 
        </div>
       </form>
      </div>
      <ul class="list-inline m-a0">
       <li><a href="javascript:void(0);" class="site-button facebook circle "><i class="fab fa-facebook-f"></i></a></li>
       <li><a href="javascript:void(0);" class="site-button google-plus circle "><i class="fab fa-google-plus-g"></i></a></li>
       <li><a href="javascript:void(0);" class="site-button linkedin circle "><i class="fab fa-linkedin-in"></i></a></li>
       <li><a href="javascript:void(0);" class="site-button instagram circle "><i class="fab fa-instagram"></i></a></li>
       <li><a href="javascript:void(0);" class="site-button twitter circle "><i class="fab fa-twitter"></i></a></li>
      </ul>
     </div>
    </div>
    <div class="col-md-3 col-5 col-xl-2 col-lg-2 col-sm-4 footer-col-4">
     <div class="widget widget_services border-0">
      <h5 class="m-b30 text-white">Company</h5>
      <ul>
       <li><a href="index.html">About Us </a></li>
       <li><a href="index.html">Home </a></li>
       <li><a href="contact.html">Contact Us</a></li>
       <li><a href="about-1.html">About Us</a></li>
       <li><a href="services-2.html">Our Services</a></li>
      </ul>
     </div>
    </div>
    <div class="col-md-3 col-7 col-xl-2 col-lg-3 col-sm-6 footer-col-4">
     <div class="widget widget_services border-0">
      <h5 class="m-b30 text-white">Useful Link</h5>
      <ul>
       <li><a href="index.html">Create Account</a></li>
       <li><a href="index.html">Company Philosophy </a></li>
       <li><a href="contact.html">Corporate Culture</a></li>
       <li><a href="about-1.html">Portfolio</a></li>
       <li><a href="services-2.html">Client Management</a></li>
      </ul>
     </div>
    </div>
    <div class="col-md-6 col-xl-3 col-lg-3 col-sm-6 footer-col-4">
     <div class="widget widget_getintuch">
      <h5 class="m-b30 text-white ">Contact us</h5>
      <ul>
       <li><i class="ti-location-pin"></i><strong>address</strong> demo address #8901 Marmora Road Chi Minh City, Vietnam </li>
       <li><i class="ti-mobile"></i><strong>phone</strong>0800-123456 (24/7 Support Line)</li>
       <li><i class="ti-email"></i><strong>email</strong>info@example.com</li>
      </ul>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
 <!-- footer bottom part -->
 <div class="footer-bottom">
  <div class="container">
   <div class="row">
    <div class="col-md-6 col-sm-6 text-left "> <span>Copyright © 2018 DexignZone</span> </div>
    <div class="col-md-6 col-sm-6 text-right "> 
     <div class="widget-link "> 
      <ul>
       <li><a href="about-2.html"> About</a></li> 
       <li><a href="help-desk.html"> Help Desk</a></li> 
       <li><a href="privacy-policy.html"> Privacy Policy</a></li> 
      </ul>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
</footer>
<!-- Footer END -->