تذييل 10

<!-- Footer -->
<footer class="site-footer map-footer">
 <div class="footer-top">
  <div class="container-fluid">
   <div class="row equal-wraper" >
    <div class="col-md-4 col-lg-6 col-sm-12 p-a0 equal-col">
     <iframe class="" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m10!1m8!1m3!1d14444.846145183914!2d75.84806889203723!3d25.16233421040968!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!5e0!3m2!1sen!2sin!4v1517832215254" style="border:0; width:100%; min-height:300px; height:100%; vertical-align: middle;" allowfullscreen></iframe>
    </div>
    <div class="col-md-8 col-lg-6 col-sm-12 equal-col">
     <div class="p-tb60 p-lr15">
      <div class="max-w600">
       <div class="footer-logo m-b30">
        <img src="images/logo-white.png" alt="" width="120"/>
       </div>
       <div class="m-b0">
        <h5 class="m-b10 text-white">Subscribe To Our Newsletter</h5>
        <p class="text-capitalize m-b20">لوريم إيبسوم is simply dummy text of the printing and typesetting industry has been the industry's standard dummy text ever since the..</p>
        <div class="subscribe-form m-b20">
         <form class="dzSubscribe" action="script/mailchamp.php" method="post">
          <div class="dzSubscribeMsg"></div>
          <div class="input-group">
           <input name="dzEmail" required="required" class="form-control" placeholder="Your Email Address" type="email">
           <span class="input-group-btn">
            <button name="submit" value="Submit" type="submit" class="site-button radius-xl">Subscribe</button>
           </span> 
          </div>
         </form>
        </div>
        <ul class="list-inline m-a0">
         <li><a href="javascript:void(0);" class="site-button facebook circle "><i class="fab fa-facebook-f"></i></a></li>
         <li><a href="javascript:void(0);" class="site-button google-plus circle "><i class="fab fa-google-plus-g"></i></a></li>
         <li><a href="javascript:void(0);" class="site-button linkedin circle "><i class="fab fa-linkedin-in"></i></a></li>
         <li><a href="javascript:void(0);" class="site-button instagram circle "><i class="fab fa-instagram"></i></a></li>
         <li><a href="javascript:void(0);" class="site-button twitter circle "><i class="fab fa-twitter"></i></a></li>
        </ul>
       </div>
      </div>
     </div>
     <div class="footer-bottom text-left row">
      <div class="col-md-12 col-sm-12 text-left p-lr30"> 
       <span>Copyright © 2018 DexignZone</span> 
       <div class="widget-link m-t10 "> 
        <ul>
         <li><a href="index.html"> Home</a></li> 
         <li><a href="about-2.html"> About</a></li> 
         <li><a href="help-desk.html"> Help Desk</a></li> 
         <li><a href="privacy-policy.html"> Privacy Policy</a></li> 
         <li><a href="contact-1.html"> Contact Us</a></li> 
        </ul>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
</footer>
<!-- Footer END-->