تذييل 4

<!-- Footer -->
<footer class="site-footer footer-overlay bg-img-fix" style="background-image: url(images/background/bg1.jpg); background-position: center bottom; background-size: cover;">
 <div class="footer-top">
  <div class="container">
   <div class="row">
    <div class="col-md-12 text-center m-b30">
     <h4 class="text-white font-weight-300">A SHORT STORY ABOUT US </h4>
     <p class="max-w600 m-auto">لوريم إيبسوم is simply dummy text of the printing and typesetting industry has been the industry's standard dummy text ever since the been when an unknown printer.</p>
     <div class="max-w500 m-auto m-t30 subscribe-form">
      <form class="dzSubscribe" action="script/mailchamp.php" method="post">
       <div class="dzSubscribeMsg"></div>
       <div class="input-group">
        <input name="dzEmail" required="required" class="form-control" placeholder="Your Email Id" type="email">
        <span class="input-group-btn">
         <button name="submit" value="Submit" type="submit" class="site-button radius-xl">Subscribe</button>
        </span> 
       </div>
      </form>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
 <!-- footer bottom part -->
 <div class="footer-bottom text-center">
  <div class="container p-tb10">
   <div class="row">
    <div class="col-md-12 col-sm-12 m-b30"> 
     <img src="images/logo-white.png" alt="" width="100">
    </div>
   </div> 
   <div class="row">
    <div class="col-md-12 col-sm-12"> 
     <div class="widget-link "> 
      <ul>
       <li><a href="index.html">Home</a></li> 
       <li><a href="about-2.html">About</a></li> 
       <li><a href="help-desk.html">Help Desk</a></li> 
       <li><a href="privacy-policy.html">Privacy Policy</a></li> 
      </ul>
     </div>
    </div>
   </div>
   <div class="row">
    <div class="col-md-12 m-t20">
     <ul class="list-inline">
      <li><a href="javascript:void(0);" class="site-button-link facebook hover"><i class="fab fa-facebook-f"></i></a></li>
      <li><a href="javascript:void(0);" class="site-button-link google-plus hover"><i class="fab fa-google-plus-g"></i></a></li>
      <li><a href="javascript:void(0);" class="site-button-link linkedin hover"><i class="fab fa-linkedin-in"></i></a></li>
      <li><a href="javascript:void(0);" class="site-button-link instagram hover"><i class="fab fa-instagram"></i></a></li>
      <li><a href="javascript:void(0);" class="site-button-link twitter hover"><i class="fab fa-twitter"></i></a></li>
     </ul>
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
</footer>
<!-- Footer END -->