تذييل 11

<!-- Footer -->
<footer class="site-footer footer-gray-1">
 <div class="section-full p-t50 p-b20 bg-primary text-white overlay-primary-dark footer-info-bar">
  <div class="container">
   <div class="row">
    <div class="col-lg-3 col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 m-b30">
     <div class="icon-bx-wraper bx-style-1 p-a20 radius-sm br-col-w1">
      <div class="icon-content">
       <h5 class="dlab-tilte">
        <span class="icon-sm"><i class="ti-location-pin"></i></span> 
        Company Address
       </h5>
       <p class="op7">Demo address #8901 Marmora Road Chi Minh City, Vietnam</p>
      </div>
     </div>
    </div>
    <div class="col-lg-3 col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 m-b30">
     <div class="icon-bx-wraper bx-style-1 p-a20 radius-sm br-col-w1">
      <div class="icon-content">
       <h5 class="dlab-tilte">
        <span class="icon-sm"><i class="ti-email"></i></span> 
        E-mail
       </h5>
       <p class="m-b0 op7">info@example.com</p>
       <p class="op7">company@example.com</p>
      </div>
     </div>
    </div>
    <div class="col-lg-3 col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 m-b30">
     <div class="icon-bx-wraper bx-style-1 p-a20 radius-sm br-col-w1">
      <div class="icon-content">
       <h5 class="dlab-tilte">
        <span class="icon-sm"><i class="ti-mobile"></i></span> 
        Phone Numbers
       </h5>
       <p class="m-b0 op7">Mobile : +00 234 678 9012</p>
       <p class="op7">Phone : +0 1234 5678 90</p>
      </div>
     </div>
    </div>
    <div class="col-lg-3 col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 m-b30">
     <div class="icon-bx-wraper bx-style-1 p-a20 radius-sm br-col-w1">
      <div class="icon-content">
       <h5 class="dlab-tilte">
        <span class="icon-sm"><i class="ti-alarm-clock"></i></span> 
        Office Hours
       </h5>
       <p class="m-b0 op7">Mon To Sat - 08.00-18.00</p>
       <p class="op7">Sunday - Close</p>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="footer-top">
  <div class="container">
   <div class="row">
    <div class="col-lg-3 col-md-6 col-sm-6 wow fadeIn" data-wow-delay="0.2s">
     <div class="widget border-0">
      <h6 class="m-b20 text-white font-weight-300 text-uppercase">Quick Links</h6>
      <ul class="list-2">
       <li><a href="index.html">Home</a></li>
       <li><a href="index.html">About us </a></li>
       <li><a href="index.html">Our Team</a></li>
       <li><a href="index.html">Hire Developers</a></li>
       <li><a href="index.html">Industries</a></li>
       <li><a href="index.html">Portfolio</a></li>
       <li><a href="index.html">Contact Us</a></li>
       <li><a href="index.html">Blogs</a></li>
       <li><a href="index.html">Testimonials</a></li>
       <li><a href="index.html">Careers</a></li>
      </ul>
     </div>
    </div>
    <div class="col-lg-4 col-md-6 col-sm-6 wow fadeIn" data-wow-delay="0.4s">
     <div class="widget">
      <h6 class="m-b20 text-white font-weight-300 text-uppercase">Newsletter</h6>
      <div class="subscribe-form m-b20 m-t30">
       <form class="dzSubscribe" action="script/mailchamp.php" method="post">
        <div class="dzSubscribeMsg"></div>
        <div class="input-group">
         <input name="dzEmail" required="required" class="form-control radius-no" placeholder="Your Email Address" type="email">
         <span class="input-group-btn">
          <button name="submit" value="Submit" type="submit" class="site-button radius-no">SEND</button>
         </span> 
        </div>
       </form>
      </div>
      <h6 class="m-b10 text-white font-weight-300 text-uppercase">Connect with us</h6>
      <ul class="list-inline m-a0">
       <li><a href="javascript:void(0);" class="site-button facebook sharp"><i class="fab fa-facebook-f"></i></a></li>
       <li><a href="javascript:void(0);" class="site-button google-plus sharp"><i class="fab fa-google-plus-g"></i></a></li>
       <li><a href="javascript:void(0);" class="site-button linkedin sharp"><i class="fab fa-linkedin-in"></i></a></li>
       <li><a href="javascript:void(0);" class="site-button instagram sharp"><i class="fab fa-instagram"></i></a></li>
       <li><a href="javascript:void(0);" class="site-button twitter sharp"><i class="fab fa-twitter"></i></a></li>
      </ul>
     </div>
    </div>
    <div class="col-lg-5 col-md-12 col-sm-12 wow fadeIn" data-wow-delay="0.6s">
     <div class="icon-bx-wraper bx-style-1 p-a30 radius-sm br-col-w1 bg-tpw1">
      <h5 class="text-white font-weight-300">Serving in 70+ countries for web, software and mobile app development</h5>
      <p>United States (USA), United Kingdom (UK), Singapore, Kenya, South Africa Germany, Canada, Australia, Netherlands, Norway, United Arab Emirates (UAE) , Finland etc. </p>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
 <!-- footer bottom part -->
 <div class="footer-bottom">
  <div class="container">
   <div class="row">
    <div class="col-md-6 col-sm-6 text-left "> <span>Copyright © 2021 DexignZone. all rights reserved.</span> </div>
    <div class="col-md-6 col-sm-6 text-right "> 
     <div class="widget-link "> 
      <ul>
       <li><a href="help-desk.html"> Help Desk</a></li>
       <li><a href="privacy-policy.html"> Refund Policy</a></li> 
      </ul>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
</footer>
<!-- Footer END -->