تذييل 1

<!-- Footer -->
<footer class="site-footer" >
 <div class="p-tb60 text-center bg-black ">
  <div class="container">
   <div class="row">
    <div class="col-md-12">
     <h3 class="font-weight-300">LET'S CONNECT</h3>
     <div class="dlab-separator bg-white"></div>
     <p class="max-w600 m-auto">لوريم إيبسوم is simply dummy text of the printing and typesetting industry. لوريم إيبسوم has been the industry's standard</p>
     <ul class="list-inline m-t20">
      <li><a class="site-button white outline circle"><i class="fab fa-facebook-f"></i></a></li>
      <li><a class="site-button white outline circle"><i class="fab fa-google-plus-g"></i></a></li>
      <li><a class="site-button white outline circle"><i class="fab fa-linkedin-in"></i></a></li>
      <li><a class="site-button white outline circle"><i class="fab fa-twitter"></i></a></li>
     </ul>
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
</footer>
<!-- Footer END -->